อบรม/สัมมนา

Image
โครงการอบรมผู้สอบทานภายในคณะ/ หน่วยงาน ปี 2561
วันที่ 9 ม.ค.2561
Image
โครงการอบรมผู้สอบทานภายในคณะ/ หน่วยงาน ปี 2563
วันที่ 24 ก.พ.2563
Image
สัมมนาบุคลากรหน่วยตรวสอบภายใน ปี 2563
วันที่ 4 ก.ค.2563
Image
สำนักงานตรวจสอบภายใน ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี 2563
Image
บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าศึกษาดูงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ ในวันที่ 27 ต.ค. 2563
Image
อบรมหลักสูตรผู้สอบทานภายในของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2564
วันที่ 25 ม.ค. 64
Image
อบรมการใช้งานระบบสอบทานภายใน ปี 2564
วันที่ 26 มกราคม 2564
Image
สัมมนาสำนักงานตรวจสอบภายใน
ประจำปี 2564
วันที่ 22 เม.ย. 2564
Image
อบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
การประเมินและการบริหารจัดการทุจริต” ปี 64
วันที่ 14 มิ.ย. 64
Image
อบรมหลักสูตรผู้สอบทานภายในของคณะ/หน่วยงาน ประจำปี 2565
วันที่ 2-3 ส.ค. 65
Image
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoPs การเงินและบัญชี

การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ <br>ปี 2561 วันที่ 19 ก.พ. 2561
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปี 2561 วันที่ 19 ก.พ. 2561
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  <br>ปี 2562 วันที่ 1 เม.ย. 2562
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปี 2562 วันที่ 1 เม.ย. 2562
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  <br> ปี 2563 วันที่ 29 พ.ค.2563
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปี 2563 วันที่ 29 พ.ค.2563
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  <br>ปี 2564 วันที่ 15 มี.ค.2564
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปี 2564 วันที่ 15 มี.ค.2564
Image
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP
การเงินและบัญชี ปี 2565
วันที่ 26 เม.ย. 2565

Green office / 5S

กิจกรรม 5ส วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
กิจกรรม 5ส วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
Big Cleaning วันที่ 12 มกราคม 2564
Big Cleaning วันที่ 12 มกราคม 2564
Big Cleaning วันที่ 25 ธันวาคม 2563
Big Cleaning วันที่ 25 ธันวาคม 2563
กิจกรรม 5ส ประจำเดือน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม 5ส ประจำเดือน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
การจัดประกวดชุดรีไซเคิล สนอ. ปี 2563
การจัดประกวดชุดรีไซเคิล สนอ. ปี 2563
Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/63 <br>วันที่ 20/12/62
Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/63
วันที่ 20/12/62
Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/62 <br>วันที่ 31/7/62
Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/62
วันที่ 31/7/62
Big Cleaning Day  ครั้งที่ 2/62 <br>วันที่ 5/4/62
Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/62
วันที่ 5/4/62
Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/62 <br>วันที่ 7/12/61
Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/62
วันที่ 7/12/61
Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/61 <br>วันที่ 20/12/62
Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/61
วันที่ 20/12/62
Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/61 <br>วันที่ 31/5/61
Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/61
วันที่ 31/5/61
Big Cleaning Day  ครั้งที่ 1/61
Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/61

เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายใน
ระหว่างมหาวิทยาลัย (UIA-Network)

การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2557 วันที่ 06 ก.พ. 2557<br> ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2557 วันที่ 06 ก.พ. 2557
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.2559<br> ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2559 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ส.ค.2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2560 วันที่ 23-24 มี.ค.2560<br> ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2560 วันที่ 23-24 มี.ค.2560
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2562 วันที่ 10-11 พ.ค.2562 <br> ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดประชุมเครือข่าย ปี 2562 วันที่ 10-11 พ.ค.2562
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy