ประชุม CoP การเงินและบัญชี ปี 2563

สมัครเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี 

หน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดจัดการประชุม CoP การเงินและบัญชี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง “สรุปประเด็นข้อตรวจพบปีงบประมาณ 2562 และมาตรการป้องกันการทุจริต”

วันที่จัด : วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น.

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล มาลยารม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และที่ปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายใน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ และหัวหน้าผู้ตรวจสอบ

  
สถานที่จัดประชุม : ห้องประชุมทางไกล 210, 211 และ 215 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ประชุมผ่านระบบทางไกล 5 วิทยาเขต และผ่าน Zoom Application

ทั้งนี้ สมาชิกและผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อทางออนไลน์ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตามช่องทางที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมดังนี้

 - สมัครประชุมผ่านระบบ Zoom Application สำหรับสมาชิกและผู้สนใจทุกวิทยาเขต

 - สมัครประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล เฉพาะสมาชิกและผู้สนใจของวิทยาเขตหาดใหญ่


ดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การเงินและบัญชี 

  • เอกสารสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ปีงบประมาณ 2562    Download PDF File     Download Pptx File
  • มาตรการป้องกันการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและบัญชี  Download PDF File     Download Pptx File
  • หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562      Download

 


 

Related Articles

Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy