โครงการผู้สอบทานภายใน คณะ/หน่วยงาน ปี 2564

ทบทวน/ แจ้งรายชื่อคณะกรรมสอบทาน ของคณะหน่วยงาน

ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายในจะดำเนินโครงการผู้สอบทานสำหรับปี 2564 จึงขอให้คณะ/ หน่วยงาน ดำเนินการดังรายละเอียดข้อ 1-4 ตามแบบฟอร์มที่แนบ ดังนี้

  1. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งผู้สอบทานภายในว่าชื่อผู้สอบทานถูกต้องตรงกันหรือไม่ 🖱 คลิกเพื่อตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้ง
  2. หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ (เพิ่มหรือมีรายชื่อแล้วแต่รายชื่อในคำสั่งไม่ถูกต้อง เลือกตัวเลือกที่ 1 ต้องการแก้ไขรายชื่อ
  3. หากมีการเปลี่ยนโครงสร้างคณะ/ หน่วยงานโดยชื่อในคำสั่งไม่ถูกต้องสามารถดำเนินการ โดยเลือกตัวเลือกที่ 2 "ต้องการแก้ไขชื่อคณะ/หน่วยงาน (เนื่องจากเปลี่ยนโครงสร้างใหม่)"
  4. สมัครเข้าร่วมโครงการผู้สอบทานใหม่โดยยังไม่มีรายชื่อคณะ/ หน่วยงานตามคำสั่ง โดยเลือกตัวเลือกที่ 3 "ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการผู้สอบทานใหม่"

แบบฟอร์สำหรับดำเนินการ

 


ประกาศรายชื่ออบรมโครงการผู้สอบทาน

ประกาศรายชื่ออบรมโครงการผู้สอบทาน 


เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 25-26 มกราคม 2564 

1. คู่มือโครงปฏิบัติงานสอบทานประจำปี 2564     PDF File       Docx File

2. แบบสอบถามด้านการเงินและบัญชี ปี 2564 (CheckList) 

3. เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 25 มกราคม 2564 โดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

4. ระเบียบประกาศที่เกี่ยวข้องกับการสอบทาน


 

Related Articles

Cookie Policy

เรามีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หรือเพื่อการทำงานของเว็บไซต์ และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสบการณ์และเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน คุณสามารถศึกษารายละเอียด นโยบายแนวปฎิบัติการใช้คุกกี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ Cookies Policy